ЗНТУ Маркетинг


Навчальні курси

 • Маркетинг
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Електронна комерція
 • Бренд-менеджмент
 • Маркетингове ціноутворення
 • Логістика
 • Маркетингові дослідження
 • Маркетингові комунікації
 • Економічний механізм маркетингу
 • Маркетинг промислового підприємства
 • Маркетинг послуг
 • Поведінка споживачів
 • Товарознавство
 • PR
 • Стратегічний маркетинг
 • Рекламний менеджмент
 • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
 • Маркетинговий менеджмент
 • Товарна інноваційна політика
 • Міжнародний маркетинг

Маркетинг

Вивчаються комплекс заходів, спрямованих на задоволення потреб споживачів, управління процесом маркетингової діяльності господарчих суб‘єктів ринку. Основними завданнями дисципліни є навчити студентів: користуватись аналітичним інструментом з виявлення тенденцій розвитку товарів та послуг; проводити аналіз поведінки споживачів; проводити сегментування ринку; добирати критерії позиціонування товарів та послуг, формувати концепцію позиціонування; управляти політикою ціноутворення; формувати комплекс комунікацій; використовувати стратегічне планування для досягнення мети фірми.

Інфраструктура товарного ринку

Вивчаються поняття «ринок», «інфраструктура товарного ринку» та основних складових елементів інфраструктури товарного ринку та пошук шляхів підвищення ефективності їх роботи, а також формуються знання з теорії розвитку інфраструктури товарного ринку та її ролі в ринковій економіці. Визначаються напрямки вдосконалення інфраструктури товарного ринку. Встановлюються зв’язки між поняттями інфраструктура, комерційне посередництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, маркетингові посередники, складська інфраструктура, транспортно-експедиційна діяльність, товарні біржі, виставка, ярмарок, аукціон, лізінг, персональний продаж та інших. Студентам надаються методики оволодіння вміннями та навичками самостійного визначення і застосування методів раціональної організації та планування діяльності інфраструктурного блоку.

Електронна комерція

Вивчаються особливості і місце електронної комерції в інформаційному секторі економіки, зокрема: основні способи ведення електронної комерції, системи платежів, маркетинг та реклама у глобальній мережі, способи захисту інформації в Інтернет, правові аспекти ведення бізнесу в Інтернет.

Бренд-менеджмент

Вивчаються принципи, завдання, функції, методи і алгоритми управління торговими марками, процеси, які супроводжують розвиток бренд-менеджменту на різних товарних та географічних ринках; закономірності та правила створення і розвитку брендів. Метою викладання курсу є: формування в студентів навичок щодо використання інструментів брендінгу, необхідних для створення та просування торгових марок з метою формування довгострокової переваги, лояльності споживачів та стратегічного збільшення вартості бренду. Студентам надаються методики оволодіння знаннями, необхідними для реалізації їх у практичній роботі, а саме: створенні імен брендів; досягненні синергії портфелю брендів; процесі створення брендів; управлінні вартістю торгової марки; формуванні “унікальної торгівельної пропозиції”.

Маркетингове ціноутворення

Вивчаються правильні методики визначення ціни, розважлива цінова політика, послідовна реалізація глибоко обґрунтованої цінової стратегії, які є необхідними компонентами успішної діяльності будь-якого комерційного підприємства у жорстких умовах ринкових відносин. Маркетингове ціноутворення за будь-якого ступеня насиченості ринку здатне коригувати поведінку економічних суб’єктів, споживачів і виробників у вигідному для всіх напрямі. Методи маркетингового ціноутворення дають змогу ефективно пристосовувати виробництво до умов зовнішнього середовища, насамперед до запитів і вимог споживачів. Для того щоб використовувати маркетингове ціноутворення як надійний інструмент досягнення успіху на ринку, необхідно опановувати його методологію та вміти творчо використовувати її залежно від конкретної ситуації.

Логістика

Вивчаються ефективні методи організації руху матеріальних, фінансових та інформаційних потоків з метою забезпечення найбільшої ефективності роботи організації та максимального задоволення споживачів.

Маркетингові дослідження

Вивчаються процес планування та організації маркетингових досліджень різних напрямків (споживачів, конкурентів, постачальників, товарних ринків, діяльності підприємства, цін та цінової політики, товароруху і продажу, систем стимулювання збуту та реклами тощо). Для цього викладаються принципи, завдання, функції, методи і алгоритм збору інформації, аналізу ринку, процесів збуту продукції, вивчення поведінки споживачів, конкурентів та інших ринкових суб'єктів. Студентам надаються методики оволодіння плануванням процесу маркетингових досліджень; аналізом умови та приймати рішення щодо доцільності залучення спеціалізованих маркетингових агентств до проведення досліджень; різноманітними інструментами та прийомами маркетингових досліджень; обирання способу обробки маркетингової інформації, аналізу даних та надання об’єктивної оцінки отриманим результатам.

Маркетингові комунікації

Вивчаються особливості організації та планування маркетингових комунікацій, складання фінансових кошторисів, контролю за використанням коштів, вивчення систем, методів та алгоритмів прийняття рішень щодо маркетингових комунікацій на підприємствах будь-якої форми господарювання. Після вивчення курсу студенти матимуть достатні знання з питань організації ефективного продажу продукції та послуг, щоб розробляти виробничі, організаційні та наукові рішення на рівні сучасних вимог.

Економічний механізм маркетингу

Вивчаються ринок як економічна основа маркетингу, ситуаційний аналіз ринку; маркетингова спрямованість управлінських рішень та економічні аспекти роботи механізму практичного маркетингу; управління витратами, визначення центрів витрат і прибутку; нормативна база та особливості сучасного економічного механізму маркетингу; економічний механізм комплексу маркетингу; забезпечення роботи економічного механізму маркетингу: удосконалення аналізу і контролю; моделювання роботи економічного механізму маркетингу; прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу на оперативний, середньостроковий, довгостроковий періоди та в кризових ситуаціях. Формуються знання з теоретичних питань та практичних аспектів економічного механізму маркетингу, надається розуміння про сутність економічного механізму маркетингу; уявлення про моделювання роботи економічного механізму маркетингу та прийняття рішень в економічному механізмі маркетингу, зокрема в кризових ситуаціях; знання про оперування та пов’язування економічних та маркетингових категорій на підставі знання нормативної бази економічного механізму маркетингу.

Маркетинг промислового підприємства

Вивчаються промисловий ринок і його суб'єкти, теоретичні положення і прак¬тичні аспекти маркетингової діяльності підприємств у сфері матеріального виробництва та промислових послуг, спрямованих на формування, виявлення і задоволення потреб учасників промислового ринку у товарах виробничого призначення, а також відносини, що виникають між ними у процесі обміну. Мета цієї дисципліни: формування теоретичних знань стосовно засадних положень промислового маркетингу та набуття практичних навичок щодо використання інструментів та засобів промислового маркетингу. Студентам надаються знання щодо користування аналітичним інструментом з виявлення тенденцій розвитку товарів та послуг на промисловому ринку; аналізу поведінки споживачів на промисловому ринку; розроблення стратегії планування на промисловому ринку.

Маркетинг послуг

Метою дисципліни «Маркетинг послуг» є поглиблення знань студентів щодо особливостей маркетингу послуг як специфічного товару та умов, механізмів і інструментів використання його в діяльності організацій (підприємств). Завдання навчальної дисципліни: розуміння суттєвості маркетингу у сфері послуг, його особливостей; вивчення ринку послуг, його структуризації на світовому і державному рівнях, регулювання і нормативного забезпечення; засвоєння особливостей маркетингового інструментарію в діяльності організації і підприємств у сфері послуг; уміння використовувати отримані знання в практичній діяльності. Предметом навчальної дисципліни є теорія і практика застосування маркетингу у сфері послуг.

Поведінка споживачів

Мета дисципліни — формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства. Завдання дисципліни: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою. Предмет дисципліни — маркетингова система управління поведінкою споживачів. Увесь склад кафедри маркетингу бере участь у науково-дослідній роботі за темою «Стан та розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах реформування економіки України». Досліджуються теоретичні та практичні питання діяльності маркетингових служб підприємств. Об’єктом дослідження є національна економіка України.

Товарознавство

Мета дисципліни: вивчити науково-теоретичні основи товарознавства та споживчі властивості продукції виробничо-технічного призначення, які зумовлюють її споживацьку цінність і здатність задовольняти потреби споживача. Завдання дисципліни: засвоїти прийняту класифікацію, основні види, асортимент та властивості продукції виробничо-технічного призначення, знання сфер її застосування, умов і правил упаковки, маркування, зберігання та перевезення; ознайомити з комплексною характеристикою основних напрямів, досягнень і перспектив науково-технічного прогресу. Предмет дисципліни — споживацька цінність товарів.

PR

Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рілейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації, в якій перебуває національна економіка. Основні завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рілейшнз; навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови паблік рілейшнз кампаній; навчити студентів самостійним відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві; формування позитивного іміджу підприємства, досягнення за відомості, створення довготривалих партнерських стосунків між ринковими суб’єктами; допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок планування, організації та проведення паблік рілейшнз кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою заходів паблік рілейшнз; навчити студентів аналізувати наслідки проведення паблік рілейшнз кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси і дії підприємств, спрямовані на проведення паблік рілейшнз кампаній.

Стратегічний маркетинг

Вивчаються теоретичні знання щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства. Студентам надаються знання щодо вивчення сутності сфери стратегічного маркетингу, вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства, набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу, набуття вмінь проектування маркетингових стратегій.

Рекламний менеджмент

Мета навчальної дисципліни: навчити майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням дисципліни є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ; розробка бізнес-плану роботи з рекламними агенціями; оптимізація показу рекламних звернень у ЗМІ; проведення аналізу ефективності витрат на рекламу. Предмет дисципліни — реклама (як товар і як процес).

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Викладання дисципліни передбачає формування знань про сутність, принципи та завдання комерційної діяльності, ризики в комерційній діяльності, комерційні зв'язки та договірні відносини посередників, матеріально-технічну базу комерційної діяльності посередників, систему взаємовідносин посередницьких структур із виробниками та споживачами товарів і послуг. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про зміст діяльності посередницьких підприємств та формування практичних навичок з організації, аналізу та оцінки діяльності посередницьких підприємств. Вивчаються основи організації та управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції промислового підприємства, економічні аспекти комерційної діяльності торгово-посередницьких організацій, методи і процеси комерційної діяльності, взаємовідносини посередницьких підприємств із суб'єктами товарного ринку.

Маркетинговий менеджмент

Вивчаються принципи, завдання та функції управління маркетинговою діяльністю підприємства, розглядаються алгоритми, стратегії та політики організації, планування, реалізації та контролювання цих процесів. Предметом вивчення курсу є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів цільових ринків. Студентам надаються знання, які дозволять отримати навички планування маркетингової діяльність підприємства у стратегічному та тактичному аспектах; аналізу умов, в яких ведеться бізнес-діяльність підприємства; аналізу процесу прийняття рішень споживачем в різних умовах; використовування інструментів маркетингового менеджменту для формування стратегії (продуктової, конкурентної); формування бюджету маркетингу підприємства; проведення аудиту маркетингової діяльності.

Товарна інноваційна політика

Вивчаються головні напрями розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання навчальної дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Предмет навчальної дисципліни — товарна інноваційна політика суб’єктів господарської діяльності ринкової орієнтації з позицій системного комплексного підходу.

Міжнародний маркетинг

Вивчаються процес розробки та прийняття рішень в мережі взаємовідносин між інтернаціональними фірмами, які втягуються в процес комерційного або некомерційного міжнародного обміну товарами та послугами. У студентів формується розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної маркетингової діяльності, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних методів, процесів, алгоритмів, інструментів управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства (організації).Викладання дисципліни спрямоване на формування у студентів компетентності щодо: сутності та змісту міжнародної маркетингової діяльності, її місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі; оцінки потенціалу міжнародної діяльності фірми, аналізу мотивів та обґрунтування доцільності виходу фірми на зовнішній ринок; створення та використання для прийняття рішень системи маркетингової інформації; процесу та інструментів розробки міжнародної маркетингової стратегії; теоретико-методологічних засад і практичних інструментів міжнародного маркетингового планування; створення організаційних структур управління міжнародною маркетинговою діяльністю та організації контролю реалізації стратегії і планів.