ЗНТУ Маркетинг


СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Наукова робота кафедри Маркетингу

№ з/п Прізвище ім’я по батькові викладача Навчальні програми та посібники Участь у конференціях Основні публікації за останні п’ять років
1. Білецька Ірина Іванівна

1. Маркетингові дослідження / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

2. Маркетинг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

3. Маркетингові дослідження ринку послуг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2009.

4. Маркетингові дослідження ринку послуг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2009.

5. Стратегічний менеджмент / Навчальна програма / Запоріжжя, 2009.

6. Методи маркетингових досліджень / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

1. Маркетингові дослідження в Україні: Тези доповідей. Матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингові дослідження в Україні» 22-23 травня 2008р., м. Луганськ.

2. Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції (22-24 травня 2008р. м.Запоріжжя).

3. Business and Management : 5th International Scientific Conference, 16–17 May 2008. – Vilnius.

4. Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали всеукраїнської наук. практ. конф. 16-17 жовтня 2009р. м.Маріуполь. – Маріуполь: Вид-во ПДТУ, 2009. – 184с., С.109-111.

5. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми й перспективи розвитку підприємництва», 11 грудня 2009 р., Том 2. – Харків: ХНАДУ, С.8-9.

6. Маркетинг в Україні: Матеріали десятої міжнародної конференції 22-23 жовтня 2009р. м.Київ. – К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2009. –120с., С. 19-21.

7. Проблеми та перспективи розвитку регіональної ринкової економіки: Матеріали V Міжнорадної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУЕП – Кременчуг, 2010. – 500с. – С. 156-157.

8. Теория и практика экономики и предпринимательства / Материалы VII Международной научно-практической конференции. Алушта, 11-13 мая 2010 года. – Симферополь, 2010. – 191с., С.142

9. Маркетинг в Україні: Матеріали Одинадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник тез. 22-23 жовтня 2010р. м.Київ. – К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2010. – 170c., С. 107-108.

1. Соціально-економічна сутність емоційного маркетингу // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 27-28 травня 2011 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 225-226.

2. Методичні основи концепції ІМК підприємств // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).

3. Формирование лояльности покупателей в системе маркетинга компании // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: зб.наук.праць: в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп. ред. В.К.Мамутов. – Том 2. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. 226с., С.75-78.

4. Оцінка тренда розвитку українського ринку вина на основі використання індивідуальних експертних методів // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. - Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – 200 с., С.153-157.

5. Формування маркетингових комунікацій та інтегрованих маркетингових комунікацій у зовнішньоекономічній діяльності металургійного підприємства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. - №3 (11). – 530с., – С. 75-81.

6. Використання маркетингових інструментів в стратегії розвитку регіону // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2010. - №25-С1 (спеціальний випуск).- 260с., С.185-189.

7. Использование процедур стратегического менеджмента в процессе стратегического анализа деятельности предприятия / Белецкая И.И., Салейчук В.Ю.// Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. - №3 (11). – 530с., – С. 86-92.

8. Маркетингові аспекти управління збутовою діяльністю підприємства на ринку автомобілів / І.І.Білецька, С.С.Хохлова // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. В.А.Рульєва. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2010. - №3 (11). – 530с., – С. 92-98.

9. Розробка програми інтегрованих маркетингових комунікацій для металургійного підприємства / І.І.Білецька, К.А.Марченко // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка – Полтава: Вид-во ПолтНТУ, 2010. - №3(26) вересень, С.172-178.

10. Стратегія репозиціонування ТМ “INKERMAN” / І.І.Білецька, С.М.Цвілий // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Экономические науки. Выпуск 25. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2010. – 254с., С. 214-219.

2. Козицька Галина Валентинівна Маркетингова товарна політика / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

1. Управління персоналом підприємства в умовах реструктуризації : Монографія / Г.В. Козицька, Л.А. Лутай, В.О. Шпандарук. – М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. Нац. Ун-т економіки і торгівлі ім.. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2011. – 293 с.

2. Дослідження конкурентної ситуації в автомобільному бізнесі україни // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).

3. Слинько Віра Василівна

1. Маркетинг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

2. Товарознавство / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

3. Маркетинг послуг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

4. Економічний аналіз / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

5. Комп’ютерна практика / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

1. Детермінований факторний аналіз впливу структурних складників на властивості чавунів / Слинько Г.І., Слинько В.В., Широков В. / Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях. – К., 2008. – С. 92.

2. Особенности сервисного обеспечения трудопотока // Тиждень науки – 2008 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2008 р.).

3. Особенности оценки качества услуг // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференці 16-17 жовтня, 2009 р., Маріуполь.

4. Соколова Юлія Олександрівна

1. Інфраструктура товарного ринку / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.

2. Маркетингове ціноутворення політика / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

3. Маркетингові комунікації / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

4. Економіка підприємства / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

5. Електронна комерція / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

6. Логістика / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

7. Маркетинг / Навчальна програма / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.

1. Міжрегіональна науково-практична конференція «Проблеми економіки й управління у промислових регіонах», Запоріжжя, 2008;

2. Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економіка і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації», Тернопіль, 2009;

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Маріуполь, 2009;

4. Конференція «Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку», Нікополь, 2010;

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя, 2011.

1. Вертикальная и горизонтальная интеграция в сфере топливно-энергетического комплекса Украины : формы, возможности и угрозы // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения : Монография / [Под. ред. Г.К. Вороновського, И.В. Недина]. – К. : „Знания Украины”, 2007. – С.192-196.

2. Тенденції розвитку ринку злиттів та поглинань // Проблеми економіки та управління в промислових регіонах : зб. наук. праць : в 2 т . / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп. ред. В.К. Мамутов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – Том 2 : Проблеми економіки та управління підприємствами промислових регіонів. – 2008. – С.86-90.

3. Сучасні напрямки розвитку ринку злиттів та поглинань // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 22-24 травня 2008 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. – С.16-18.

4. Концентрація капіталу та ринкова влада корпорацій // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ. – 2009. – № 12. – С.44-47.

5. Передумови та наслідки концентрації капіталу // Збірник тез доповідей „Шостої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених” : Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації. Частина 2. – Тернопіль : ТНТУ. – 2009. – С. 345-347.

6. Концентрація капіталу корпорацій в розрізі світової галузевої консолідації // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Маріуполь : Вид-во ПДТУ, 2009. – С. 79-81.

7. Організаційні форми вертикальної інтеграції ФПГ // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Маріуполь : Вид-во ПДТУ, 2009. – С. 28-29.

8. Галузеві тенденції концентрації капіталу // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3. – С. 127-130.

9. Корпоративний центр інтегрованої бізнес-групи: ролі та завдання // Збірка наукових праць учасників конференції „Науковий потенціал Запорізького національного університету та шляхи його розвитку”. – Нікополь. – 2010. – С. 55-57.

10. Механізм формування синергічного ефекту в інтегрованих бізнес-групах // Економіка і регіон (спеціальний випуск 2). – № 25-С2. – 2010. – ПолтНТУ. – С. 138-143.

11. Галузевий аспект концентрації та централізації капіталу в Україні // Вісник Запорізького національного університету. Серія „Еконоічні науки”. – № 2 (10). – 2011.

12. Оцінка рівня концентрації та централізації в металургійній галузі України // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 27-28 травня 2011 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С.202-204.

13. Оцінка проблем та перспектив розвитку інфраструктури муніципального утворення / Ю.О. Соколова, Н.В. Мірошник, К.С. Потапенко. – Матеріали доповідей учасників другої Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Проблеми економіки, управління та маркетингу у промислових регіонах”, 27-28 травня 2011 р. / відпов. ред. П.В.Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 252 С. – С. 27-29.

5. Купреєва Ольга Пантелеймонівна Маркетинг / Навчальна програма / Запоріжжя, 2011.

1.Суть та особливості становлення регіонального маркетингу в Україні // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12–16 квіт. 2011 р.).

2. Суть та особливості становлення регіонального маркетингу в Україні. Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.- Маріуполь: ПДТУ, 2010 – Т. 3, с. 108-111 (А4-1,5 стр.).

6. Кочнова Ірина Валентинівна