ЗНТУ Маркетинг


Навчальні курси

  • Поведінка споживачів
  • PR
  • Стратегічний маркетинг
  • Рекламний менеджмент
  • Комерційна діяльність посередницьких підприємств
  • Маркетинговий менеджмент
  • Товарна інноваційна політика
  • Міжнародний маркетинг

Поведінка споживачів

Мета дисципліни — формування у студентів знань і навичок з практичного використання засадних положень теорії поведінки споживачів задля підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємства. Завдання дисципліни: ознайомитися з основними положеннями теорії споживчої поведінки; розглянути правові та фінансово-економічні положення роботи зі споживачами; опанувати практичні навички роботи зі споживачем та управління його поведінкою. Предмет дисципліни — маркетингова система управління поведінкою споживачів. Увесь склад кафедри маркетингу бере участь у науково-дослідній роботі за темою «Стан та розвиток маркетингової діяльності підприємств в умовах реформування економіки України». Досліджуються теоретичні та практичні питання діяльності маркетингових служб підприємств. Об’єктом дослідження є національна економіка України.

PR

Мета дисципліни — теоретично обґрунтувати і практично апробувати основні методи та прийоми паблік рілейшнз у сфері бізнесу з їх адаптацією до ситуації, в якій перебуває національна економіка. Основні завдання дисципліни: сформувати у студентів стійкі знання з теорії паблік рілейшнз; навчити студентів системно сприймати маркетинговий, рекламний, комунікативний процеси у бізнесі, застосовувати сучасні комунікативні та інформаційні технології для побудови паблік рілейшнз кампаній; навчити студентів самостійним відслідковувати події, що відбуваються у суспільстві; формування позитивного іміджу підприємства, досягнення за відомості, створення довготривалих партнерських стосунків між ринковими суб’єктами; допомогти студентам набути вмінь і практичних навичок планування, організації та проведення паблік рілейшнз кампаній у бізнесі, управління кризовими ситуаціями і створення позитивного іміджу за допомогою заходів паблік рілейшнз; навчити студентів аналізувати наслідки проведення паблік рілейшнз кампаній та використовувати результати аналізу в системі управління ринковою діяльністю підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси і дії підприємств, спрямовані на проведення паблік рілейшнз кампаній.

Стратегічний маркетинг

Вивчаються теоретичні знання щодо маркетингових стратегій і формування практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю підприємства. Студентам надаються знання щодо вивчення сутності сфери стратегічного маркетингу, вивчення змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства, набуття вмінь маркетингового стратегічного аналізу, набуття вмінь проектування маркетингових стратегій.

Рекламний менеджмент

Мета навчальної дисципліни: навчити майбутніх фахівців основам розробки рекламних кампаній. Завданням дисципліни є надання студентам можливості засвоєння таких основних напрямів рекламної діяльності підприємства: дослідження ринку реклами; створення фірмового стилю; визначення стратегії і тактики рекламної діяльності підприємства; розробка оригінал-макетів рекламних звернень; розробка медіа-плану роботи підприємства зі ЗМІ; розробка бізнес-плану роботи з рекламними агенціями; оптимізація показу рекламних звернень у ЗМІ; проведення аналізу ефективності витрат на рекламу. Предмет дисципліни — реклама (як товар і як процес).

Комерційна діяльність посередницьких підприємств

Викладання дисципліни передбачає формування знань про сутність, принципи та завдання комерційної діяльності, ризики в комерційній діяльності, комерційні зв'язки та договірні відносини посередників, матеріально-технічну базу комерційної діяльності посередників, систему взаємовідносин посередницьких структур із виробниками та споживачами товарів і послуг. Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань про зміст діяльності посередницьких підприємств та формування практичних навичок з організації, аналізу та оцінки діяльності посередницьких підприємств. Вивчаються основи організації та управління матеріально-технічним постачанням і збутом продукції промислового підприємства, економічні аспекти комерційної діяльності торгово-посередницьких організацій, методи і процеси комерційної діяльності, взаємовідносини посередницьких підприємств із суб'єктами товарного ринку.

Маркетинговий менеджмент

Вивчаються принципи, завдання та функції управління маркетинговою діяльністю підприємства, розглядаються алгоритми, стратегії та політики організації, планування, реалізації та контролювання цих процесів. Предметом вивчення курсу є система знань про управління процесами маркетингової діяльності підприємства, використання конкретного маркетингового інструментарію у вирішенні актуальних проблем розвитку з орієнтацією на потреби і запити споживачів цільових ринків. Студентам надаються знання, які дозволять отримати навички планування маркетингової діяльність підприємства у стратегічному та тактичному аспектах; аналізу умов, в яких ведеться бізнес-діяльність підприємства; аналізу процесу прийняття рішень споживачем в різних умовах; використовування інструментів маркетингового менеджменту для формування стратегії (продуктової, конкурентної); формування бюджету маркетингу підприємства; проведення аудиту маркетингової діяльності.

Товарна інноваційна політика

Вивчаються головні напрями розширення функцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного процесу для створення комерційно вдалих товарів. Завдання навчальної дисципліни: надати достатніх знань із визначальних положень маркетингу продуктових інновацій; навчити ефективному застосуванню результатів наукових досліджень, технологічних інновацій, маркетингу нововведень у створенні конкурентоспроможних видів товарів; сформувати навички використання для розробки інноваційних продуктів сучасних методів та прийомів генерування ідей, функціонально-економічного обґрунтування відповідності нових товарів ринковим вимогам. Предмет навчальної дисципліни — товарна інноваційна політика суб’єктів господарської діяльності ринкової орієнтації з позицій системного комплексного підходу.

Міжнародний маркетинг

Вивчаються процес розробки та прийняття рішень в мережі взаємовідносин між інтернаціональними фірмами, які втягуються в процес комерційного або некомерційного міжнародного обміну товарами та послугами. У студентів формується розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної маркетингової діяльності, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних методів, процесів, алгоритмів, інструментів управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства (організації).Викладання дисципліни спрямоване на формування у студентів компетентності щодо: сутності та змісту міжнародної маркетингової діяльності, її місця і ролі у сучасному міжнародному бізнесі; оцінки потенціалу міжнародної діяльності фірми, аналізу мотивів та обґрунтування доцільності виходу фірми на зовнішній ринок; створення та використання для прийняття рішень системи маркетингової інформації; процесу та інструментів розробки міжнародної маркетингової стратегії; теоретико-методологічних засад і практичних інструментів міжнародного маркетингового планування; створення організаційних структур управління міжнародною маркетинговою діяльністю та організації контролю реалізації стратегії і планів.